บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กระดาษรีไซเคิล ดีแค่ไหนมาดูสารพัดประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการรีไซเคิลกระดาษ

รีไซเคิล (Recycle)

เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ รีไซเคิลมีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น

ในความเข้าใจของคนบางกลุ่มนั้น การรีไซเคิลยังหมายถึง การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ขวดน้ำพลาสติก หากนำมาใช้ใส่น้ำอีกครั้งเป็น การรียูส์ (reuse) แต่ถ้านำเอาขวดนำพลาสติกมาตัดให้เป็นกระป๋อง แล้วนำไปใช้ตัดดินบรรจุในถุง หรือนำขวดพลาสติดมาตัดครึ่ง เป็นแจกันใส่ดอกไม้ หรือเป็นที่ใส่ปากกา มักถูกเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก

 

กระดาษรีไซเคิล

กระดาษรีไซเคิล คือ ?
       กระดาษรีไซเคิล หรือ กระดาษเวียนทำใหม่ หมายถึง เศษกระดาษหรือกระดาษที่ผ่านการใช้แล้ว ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งโดยผ่านกระบวนการเวียนทำใหม่ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในการใช้งานทางด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม ครัวเรือน


 

สารพัดประโยชน์ที่ได้รับจากการรีไซเคิลกระดาษ
             ทางด้านเศรษฐกิจ ลดค่าใช้จ่ายในผลิตกระดาษ เนื่องจากสารเคมีและเยื่อกระดาษบางประเภทจะต้องทำการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อผลิตกระดาษ การที่นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้รัฐลดภาระการใช้จ่ายนำเข้าวัสดุที่จำเป็นในการผลิตกระดาษลงได้ และยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย

            ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อย เพราะต้นไม้เป็นวัตุดิบหลักในการผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ฉนั้นแล้วการใช้กระดาษซ้ำ หรือการนำมารีไซเคิล จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดมลพิษจากการทำลายกระดาษเช่น การเผา หรือการทิ้ง ทำให้มลพิษทางสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบทางอ้อมกับระบบนิเวศ

             ด้านความรู้เฉพาะทาง เสริมความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและสั่งสมประสปการณ์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่างๆ เช่น วิธีการดึงหมึกออก การประเมินคุภาพเยื่อใช้ซ้ำในแต่ละชนิด และกระบวนการเวียนทำใหม่ของเยื่อแต่ละชนิด
 

เยื่อเวียนทำใหม่ (Recycled Pulp)

          ครอบคลุม เยื่อที่ทำจากผลิตภัณฑ์กระดาษที่ผ่านการบริโภคแล้ว (Post-consumer waste paper) แต่ไม่รวมถึงกระดาษที่ไม่ผ่านการบริโภค (Pre-consumed waste paper) ซึ่งหมายถึงกระดาษเสีย (Defected Paper) ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตกระดาษและการแปรรูปภายในโรงงานก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งที่เป็นแผ่นกระดาษเสียแห้ง (Dry Broke) และแผ่นกระดาษเสียเปียก (Wet Broke) ยกเว้นแผ่นกระดาษเสียแห้งและเปียกทีทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ร้อยละ 100

กระดาษที่ผ่านการบริโภคแล้ว (Post-consumer waste paper) หมายถึงผลิตภัณฑ์กระดาษที่ส่งผ่านไปถึงผู้บริโภคแล้ว

กระดาษที่ไม่ผ่านการบริโภค (Pre-consumer waste paper) หมายถึง กระดาษเสีย (Defected paper) ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตกระดาษและการแปรรูปภายในโรงงานก่อนถึงมือผู้บริโภค ทั้งที่เป็นแผ่นกระดาษเสียแห้ง (Dry broke) และแผ่นกระดาษเสียเปียก (Wet broke) ยกเว้นแผ่นกระดาษเสียแห้งและเปียกที่ทำจากเยื่อเวียนทำใหม่ร้อยละ 100
ข้อมูลจาก เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ ฉลากเขียว กรมควบคุมมลพิษ