บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

แผนฉุกเฉินกรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการ

ประกาศ

แผนฉุกเฉินกรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการ

ตามที่บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปแล้วนั้น หากผลการเฝ้าระวังพบว่าพนักงานป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ กำหนดแผนฉุกเฉินดังต่อไปนี้

 

 1. แผนฉุกเฉินระดับที่ 1 กรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพียง 1 ราย
  1. พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพียง 1 รายภายในบริษัทฯ ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประสานงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดทราบ เพื่อสอบสวนโรค และส่งพนักงานไปยังสถานพยาบาลเพื่อดำเนินการรักษาโดยเร็ว
  2. กรรมการผู้จัดการสั่งหยุดการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่พนักงานท่านนั้นปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานนั้นทุกหน่วยงานเป็นการชั่วคราว และกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะในบริเวณที่ต้องสงสัยว่าพนักงานท่านนั้นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกพื้นที่
  3. พนักงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคน ต้องถูกพักงานและกักตัวเองอยู่ ณ บ้านพักของตนเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากพบว่าตนเองมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ มีอุณภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 C มีอาการไอ จาม ปวดศีรษะ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัด ต้องรีบไปพบแพทย์ และรีบโทรศัพท์แจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการตามข้อ 1.1
  4. พนักงานที่ไม่ได้ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีสุขภาพร่างกายเป็นปกติสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
  5. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดส่งสินค้าต้องคัดแยกสินค้าที่พนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ออกจากสินค้าอื่นๆ ห้ามส่งต่อไปยังหน่วยงานถัดไปหรือส่งไปยังลูกค้าเป็นอันขาด แล้วให้ทำลายทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบริเวณอื่นโดยทันที
  6. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบการติดตามอาการของพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และประสานงานการฟื้นฟูสมรรถนะของพนักงานจนมีร่างกายแข็งแรงสามารถกลับมาปฏิบัติได้ตามปกติ
  7. กำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

 

 1. แผนฉุกเฉินระดับที่ 2 กรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่หรือมากกว่า 2 ราย
  1. พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่หรือมากกว่า 2 รายภายในบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากบุคคลแรกหรือไม่ก็ตาม ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประสานงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดทราบ เพื่อสอบสวนโรค และส่งพนักงานไปยังสถานพยาบาลเพื่อดำเนินการรักษาโดยเร็ว
  2. กรรมการผู้จัดการสั่งหยุดการประกอบกิจการโรงงานโดยทันที เป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน มาดำเนินฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ โดยเร็ว
  3. พนักงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคน ต้องถูกพักงานและกักตัวเองอยู่ ณ ที่พักของตนเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากพบว่าตนเองมีอาการไม่สบายเป็นไข้ มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 C มีอาการไอ จาม ปวดศรีษะ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัด ต้องรีบไปพบแพทย์ และต้องรีบแจ้งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทันที เพื่อดำเนินการตามข้อ 2.1
  4. เมื่อบริษัทหยุดทำการ 3 วันแล้ว ก่อนจะเริ่มการทำงานใหม่ในวันรุ่งขึ้น ให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน มาดำเนินฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ อีกครั้ง
  5. เมื่อเปิดการทำงานพนักงานที่มีสุขภาพเป็นปกติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด
  6. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบการติดตามอาการของพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และประสานงานการฟื้นฟูสมรรถนะของพนักงานจนมีร่างกายแข็งแรงสามารถกลับมาปฏิบัติได้ตามปกติ
  7. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดส่งสินค้าต้องคัดแยกสินค้าที่พนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ออกจากสินค้าอื่นๆ ห้ามส่งต่อไปยังหน่วยงานถัดไปหรือส่งไปยังลูกค้าเป็นอันขาด แล้วให้ทำลายทิ้งอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบริเวณอื่นโดยทันที
  8. กำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ