บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

รายละเอียดของงาน

1. ควบคุมดูแลไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งระบบ

2. ระบบ Programmable Logic Controller (PLC)

3. ระบบ ERP

4. ระบบ Utility  ระบบน้ำดี น้ำเสีย

5. ระบบเครื่องจักรกลต่างๆ ในโรงงาน

6. ตรวจสอบการจัดทำแผน PM และปฏิบัติตามแผนให้ครอบคลุมเครื่องจักรภายในโรงงาน

7. รายงานปัญหาเครื่องจักรภายในโรงงานแก่ผู้บริหาร

8. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผุ้ใต้บังคับบัญชา

อัตรา
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน
50,000

คุณสมบัตรผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาไฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office หรือนำเสนอได้ดี
  • มีทักษะในการบริหาร มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความรู้ระบบ PLC, ERP, INVERTER เป็นอย่างดี
  • มีความรู้เรื่อง ISO, 5ส, KPIs และ TPM
  • สามรถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในนะดับผู้จัดการอย่างน้อย 2 ปี
  • หากเคยผ่านโรงงานกระดาษ หรือที่เกี่ยวข้องกับกล่องกระดาษ หรือมีพื้นที่อาศัย อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
รายละเอียการสมัครงาน
คำแนะนำ : ข้อมูลผู้สมัครให้ไว้ หากครบถ้วนชัดเจนที่สุดจะมีส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณาว่าจ้างรวดเร็ว ฉะนั้นจึงควรตอบคำถามทุกข้อ หรือถ้าไม่มีคำตอบ/ไม่ทราบ โปรดว่างไว้หรือ- กรุณากรอข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร
 
วันที่สมัครงาน  
วันที่พร้อมเริ่มงาน  
ประเภทงานที่ถนัด/สนใจ
เงินเดือนขั้นต่อที่เสนอขอ
บาท
รายละเอียดส่วนตัว
ชื่อ-สกุล
ชื่อเล่น
อายุ ปี
วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
น้ำหนัก GK.
ส่วนสูง CM.
ภูมิลำเนาเดิม
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัทพ์
เลขที่บัตรประชาชน
บัตรประชาชนหมดอายุที่
ขณะนี้อยู่บ้าน
ชื่อ-สกุลมาดา
อายุ
อาชีพ
ชื่อ-สกุลมาดา
อายุ
อาชีพ
รายละเอียดส่วนตัว(ต่อ)
ท่านมีพี่น้อง(รวมตัวท่าน)
คน
ชาย คน
หญิง คน
ท่านเป็นคนที่
กรุณีฉุกเฉินโปรแจ้ง
ชื่อ-สกุล
เกี่ยวข้องเป็น
ที่พักอยู่ที่
โทรศพัท์

สถานภาพการสมรส
ชื่อสกุล คู่สมรส
จำนวนนวนบุตร คน
ชาย คน
หญิง คน

สถานะทางทหาร
ประวัติการศึกษา
ประเภท ชื่อสถานศึกษา วุฒิ สาขาวิชา สำเร็จเดือน พ.ศ.
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมปลาย/ปวช.
ปริญญาตรี/ปวส.
ปริญญาโท
ปริญญาเอก/อื่นๆ ระบุ
กิจกรรมระหว่างศึกษา/การฝึกงาน
ประวัติการทำงานเรียงลำดับจาก "ล่าสุด" ที่ทำก่อน
จาก ภึง ชื่อที่ทำงาน/จังหวัด ตำแหน่ง เงินเดือนสุดท้าย สาเหตุที่ออก
และประสบการณ์จากที่อื่นๆ / คำชี้แจงเพิ่มเติมที่ผู้สมัครจะแจ้งให้ทราบ
ความสามารถพิเศษ/ความชำนาญด้านต่างๆ
ขับขี่รถยนต์
ใบอนุญาตเลขที่
ขับขี่รถจักรยานยนต์
ใบอนุญาตเลขที่
ความสามารถทางภาษา
ระบุว่าดี/ปานกลาง/น้อย
ภาษาอังกฤษ
เขียน
พูด
อ่าน
ภาษาอื่น
เขียน
พูด
อ่าน
คอมพิวเตอร์ระบุ
โปรแกรมที่ใช้ได้
ความเร็วในการพิมพ์
ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที
งานอดิเรก
กีฬาที่ชื่นชอบ
เบ็ดเตล็ด
ท่านจะต้องยื่นใบลาออกต่อนายจ้างปัจจุบันล่วงหน้า วัน
การทำงานเป็นกะ      
ท่านเคยทำงานกับบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่
เมื่อปี
ท่านเคยต้องโทษในคดีอาญา/จำคุกหรือไม่
เมื่อปี
ท่านมีโรประจำตัวหรือไม่
ระบุ
ท่านเคยประสบอุบัติเหตุ/ผ่าตัด/เจ็บป่วยในรอบ 5 ปีหรือไม่
ระบุโรค
บุคคลที่สามารถสอบถามเรื่องเกี่ยวกับท่านได้
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
ท่านมาสมัครงานท่านทราบข่าวจาก
พนักงานบริษัทฯ ที่ท่านรู้จักและคุ้นเคย ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
โทร : 092-225-4416,085-070-6215
แฟกซ์ : 034-826-913
directions_car การเดินทาง
1.ขาออกกรุงเทพฯ วิ่งเส้นพระราม 2 เลยมหาชัยเมืองใหม่ ประมาณ 5 กิโลเมตร จะเจอ ปั้มน้ำมัน เอซโซ่ เข้าคู่ขนาน ขึ้นสะพานกลับรถ ลงจากสะพานจะเจอ ซอย โรงแรมโนอาห์ เข้าซอย วิ่งตรงไปสุดซอยจะเจอปิติห้องเย็น ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปเรื่อยๆ จะเจอเซเว่น บริษัทจะเลยเซเว่นประมาณ 500 เมตร บริษัทจะอยู่ขวามือ ช่วงโค้งของถนน
2. เส้นถนนเศรษฐกิจ เข้าซอย หมู่4 ปากซอยจะเจอร้านอาหารน้ำและฟ้า เป็นหลังคาจาก เลี้ยวเข้าซอย ขับตรงไปเรื่อยๆ จะเจอบิ๊กซีมินิอยู่ขวามือ บริษัทจะเลยบิ๊กซีมินิประมาณ 200 เมตร บริษัทอยู่ช่วงโค้งซ้ายมือ